Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Nói thêm :

a) Có thể rút gọn theo nhiều cách nghĩ khác.

b) Ở trường hợp cuối có thể suy nghĩ để tìm ra tử số và mẫu số cùng chia hết chó 17 bằng cách sau :

34 tận cùng là 4; vậy 34 chia hết cho 2.

34 : 2 = 17, vậy 34 chia hết cho 17.

Lại có: 51 : 17 = 3 …

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới đây, phân số nào bằng 2/9 ?

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Bài 4 (trang 118 SGK Toán 4): Nhóm nào dưới đây có 2/3 số ngôi sao đã tô màu ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 118

Nhóm b) có 2/3 số ngôi sao đã tô màu.

Gửi một bình luận