Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 1 (trang 131 SGK Toán 4): Tính :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 3 (trang 132 SGK Toán 4): Tìm x :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 4 (trang 132 SGK Toán 4): Tính bằng cách thuận tiện nhất :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Bài 5 (trang 132 SGK Toán 4): Trong một giờ học tự chọn, lớp 4A có 2/5 số học sinh học tiếng Anh và 3/7 số học sinh Tin học. Hỏi số học sinh học Tin học và tiếng Anh bằng bao nhiêu phần tổng số học sinh cả lớp ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 131

Gửi một bình luận