Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 4): Rút gọn các phân số :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 2/3?

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 4): Trong các phân số dưới dây, phân số nào bằng 25/100 ?

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Bài 4 (trang 114 SGK Toán 4): Tính ( theo mẫu) :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 114

Gửi một bình luận