Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 1 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 2 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số sau bằng cách khác nhau :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): So sánh hai phân số :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Bài 4 (trang 122 SGK Toán 4): Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Luyện tập trang 122

Gửi một bình luận