Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 1 (trang 108 SGK Toán 4): Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số :

7 : 9 ;

5 : 8

; 6: 19;

1: 3.

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 2 (trang 108 SGK Toán 4): Viết theo mẫu:

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) :

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phân số và phép chia số tự nhiên

Gửi một bình luận