Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Bài 1 (trang 126 SGK Toán 4): Tính :

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Bài 2 (trang 126 SGK Toán 4):

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 4): Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển được 2/7 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 3/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo trong kho ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Phép cộng phân số

Gửi một bình luận