Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Bài 1 (trang 96 SGK Toán 5): Vẽ hình tròn có:

a. Bán kính 3cm;

b. đường kính 5cm

Lời giải:

ở câu b), bán kính hình tròn là:

5 : 2 = 2,5 (cm)

– Chấm một điểm, chẳng hạn O (hoặc I), làm tâm.

– Mở compa sao cho mũi kim cách đầu chì một khoảng 3cm (hoặc 2,5cm).

– Đặt mũi kim vào điểm O, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm O (hoặc I) có bán kính 3cm (hoặc 2,5cm).

a) Bán kính 3cm :

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

b) Đường kính 5cm :

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Bài 2 (trang 96 SGK Toán 5): Cho đoạn thẳng AB = 4cm. hãy vẽ hai hình tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Lời giải:

Các bước vẽ đường tròn có bán kính cho trước tương tự như Bài 1 (trang 96 SGK Toán 5) ta có được hình vẽ sau :

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Bài 3 (trang 97 SGK Toán 5): Vẽ theo mẫu:

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Lời giải:

– Vẽ hình tròn tâm O , bán kính bằng 4 lần cạnh ô vuông.

– Xác định đường kính AB của hình tròn đó.

– Vẽ nửa đường tròn có đường kính AO (OB) về phía dưới (hoặc trên).

Giải Toán lớp 5 Hình tròn. Đường tròn

Gửi một bình luận