Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 162

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 162

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 162

Bài 1 (trang 162 SGK Toán 5) Luyện tập : Chuyển thành phép nhân rồi tính:

a) 6,75kg + 6,75kg + 6,75kg ;

b) 7,14m2 + 7,14m2 + 7,14m2 x 3 ;

c) 9,26dm3 x 9 + 9,26dm3

Lời giải:

a) … = 6,75kg x 3 = 20,25kg.

b) … = 7,14m2 x ( 1 + 1 +3) = 7,14m2 x 5 = 35,7m2 .

) …= 9,26dm3 x (9 + 1) = 9,26dm3 x 10 = 92,6dm3.

Bài 2 (trang 162 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính:

a) 3,125 + 2,075 x 2 ;

b) (3,125 + 2,075) x 2 ;

Lời giải:

a) … = 3,125 + 4,15

= 7,275 .

hoặc …= 3,125 + 2,075+ 2,075

=5,2 + 2,075

=7,275

 

b) … = 5,2 x 2 = 10,4.

Bài 3 (trang 162 SGK Toán 5) Luyện tập : Cuối năm 2000 số dân của nước ta là 77 515 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm là 1,3 % thì đến hết năm 2001 số dân của nước ta là bao nhiêu người ?

Lời giải:

Cách 1: Số dân tăng thêm là:

77515000 x 1,3 : 100 = 1007695 (người).

Số dân năm 2001 là:

77515000 + 1007695 = 78522695 (người)

Cách 2: số dân cuối năm 2001 so với số dân năm 2000 bằng:

100% + 1,3% = 101,3%

Số dân năm 2001 là:

77515000 x 101,3 : 100 = 78522695 (người)

Đáp số: 78522695 người.

Gửi một bình luận