Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích

Bài 1 (trang 154 SGK Toán 5): a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích

chú ý: khi đo diện tích ruộng đất người ta còn dùng đơn vị héc – ta

(ha) : 1 ha = m2

b) trong bảng đơn vị đo diện tích :

– đơn vị lớn gấp bao nhiều lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn liền tiếp

Lời giải:

a) Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo diện tích

1 ha = 10000m2

b) Đơn vị lớn gấp 100 lần đơn vị bé hơn liền tiếp

Đơn vị bé bằng 1/100 đơn vị lớn hơn liền tiếp

Bài 2 (trang 154 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1m2 = …dm2 = …cm2= …mm2

1ha = …m2

1km2 = …ha = …m2

b)1m2 = …dam2

1m2 = …hm2 = …ha

1ha = …km2

1m2 = …km2

4ha = …km2

Lời giải:

a) 1m2 = 100dm2 = 10000cm2= 1000000mm2

1ha = 10000m2

1km2 = 100ha = 1000000m2

b)1m2 = 0,01dam2

1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha

1ha = 0,01km2

1m2 = 0,000001km2

4ha = 0,04km2

Bài 3 (trang 154 SGK Toán 5): Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là héc-ta:

a) 65 000m2 ;

846 000m2 ;

5000m2

b) 6km2;

9,2km2 ;

0,3km2

Lời giải:

a) 65 000m2 = 6,5ha;

846 000m2 = 84,6ha

5000m2 = 0,5ha.

b) 6km2 = 600ha.

9,2km2 = 920ha

0,3km2 = 30ha.

Nói thêm: khi viết số đo diện tích, mỗi hàng đơn vị ứng với 2 chữ số

Gửi một bình luận