Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Bài 1 (trang 153 SGK Toán 5): Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;

2km 79m ;

700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;

5m 9cm ;

5m 75mm.

Lời giải:

a) 4km 382m = 4,382km ;

2km 79m = 2,079km;

700m = 0,7km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

5m 9cm = 5,09 m ;

5m 75mm = 5,075m.

Bài 2 (trang 153 SGK Toán 5): Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;

1kg 65g.

b) Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ;

2 tấn 77 kg.

Lời giải:

a) 2kg 350g = 2,350kg ;

1kg 65g =1,065 kg.

b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn ;

2 tấn 77 kg = 2,077 tấn.

Bài 3 (trang 53 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = …cm ;

b) 0,075km = …m;

d) 0,08 tấn = …kg.

Lời giải:

a) 50cm ;

b) 75m;

c) 64g;

d) 80kg.

Bài 4 (trang 154 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = …km ;

b) 53cm =…m ;

c) 5360kg = …tấn ;

d) 657g = …kg ;

Lời giải:

a) 3,576km ;

b) 0,53m ;

c) 5,36tấn ;

d) 0,657kg ;

Gửi một bình luận