Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

Bài 1 (trang 152 SGK Toán 5):

a) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo độ dài theo mẫu sau:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

b) Viết cho đầy đủ bảng đơn vị đo khối lượng theo mẫu sau:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

c) Trong bảng đơn vị đo độ dài (hoặc bảng đơn vị đo khối lượng):

– Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền ?

– Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượngGiải Toán lớp 5 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

c) – Đơn vị lớn gấp 10 lần đơn vị bé hơn tiếp liền.

– Đơn vị bé bằng đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2 (trang 152 SGK Toán 5): Viết (theo mẫu):

a) 1m = 10dm = …cm = …mm

1km = …m

1kg = …g

1 tấn = …kg

b) 1m = 1/10 dam = 0,1 dam

1m = …km = …km

1g = …kg = …kg

1kg = …tấn = …tấn.

Lời giải:

a) 1m = 10dm = .100..cm = ..1000.mm

1km = 1000m

1kg = 1000g

1 tấn = 1000kg

b) 1m = 1/10 dam = 0,1 dam

1m = 1/1000km = 0,001km

1g = 1/1000 kg = 0,001kg

1kg = 1/1000 tấn = 0,0001 tấn.

Bài 3 (trang 152 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 5285m = 5km 285 m = 5, 285km.

1827m = …km…m = …,..km

2063m = …km…m = …. ,…km

702m = …km…m = …,…km.

b) 34dm = ..m…dm = …,…m

786cm = …m…cm = ….,..m

408cm = …m…cm = …,…m

c) 6258g = 6kg 258g = 6,258kg

2065g = …kg…g = …,….kg

8047kg = …tấn…kg = …,…tấn.

Lời giải:

a) 1827m = 1km 827 m = 1,827km

2063m = 2km 63m = 2,063km

702m = 0km 702m = 0,702km.

b) 34dm = 3m 4dm = 3,4m

786cm = 7m 86cm = 7,86m

408cm = 4m 8cm = 4,08m

c) 2065g = 2kg 65g = 2,065kg

8047kg = 8tấn 47kg = 8,047 tấn.

Nói thêm: khi viết số đo độ dài và khối lượng, mỗi hàng đơn vị ứng với một chữ số

Gửi một bình luận