Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo thời gian

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về đo thời gian

Bài 1 (trang 156 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ = …năm

1 năm = …tháng

1 năm không nhuận có …ngày

1 năm nhuận có…ngày

1 tháng có…(hoặc…) ngày

Tháng 2 có …hoặc…ngày.

b) 1 tuần lễ có…ngày

1 ngày = …giờ

1 giờ = …phút

1 phút = …giây

Lời giải:

a) 1 thế kỉ = 100 năm

1 năm = 12 tháng

1 năm không nhuận có 365 ngày

1 năm nhuận có 366 ngày

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 ngày = 24 giờ

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Bài 2 (trang 156 SGK Toán 5): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = …tháng

1 giờ 5 phút = …phút

3 phút 40 giây = …giây

2 ngày 2 giờ = …giờ

b) 28 tháng = …năm….tháng

144 phút = …giờ…phút

150 giây = …phút…giây

54 giờ = …ngày…giờ

c) 60 phút = …giờ

30 phút = …giờ = 0,…giờ

45 phút = …giờ = 0,…giờ

6 phút = …giờ =…0,…giờ

15 phút = …giờ = 0,…giờ

12 phút = …giờ = 0,…giờ

1 giờ 30 phút = …giờ

3 giờ 15 phút = …giờ

90 phút = …giờ

2 giờ 12 phút = …giờ

d) 60 giây = …phút

30 giây = …phút = 0,…phút

90 giây = …phút

2 phút 45 giây = ….phút

1 phút 30 giây = …phút

1 phút 6 giây = …phút

Lời giải:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

1 giờ 5 phút = 65 phút

3 phút 40 giây = 220 giây

2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

144 phút = 2 giờ 24 phút

150 giây = 2 phút 30 giây

54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

30 phút = giờ = 0,05 giờ

45 phút = giờ = 0,75 giờ

6 phút = giờ = 0,1giờ

15 phút = giờ = 0,25 giờ

12 phút = giờ = 0,2 giờ

1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

3 giờ 15 phút = giờ

90 phút = 1,5 giờ

2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

30 giây = 0,5 phút

90 giây = 1,5 phút

2 phút 45 giây = 2,75 phút

1 phút 30 giây = 1,5 phút

1 phút 6 giây = 1,5 phút

Bài 3 (trang 157 SGK Toán 5): Đồng hồ nào chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiều phút?

Lời giải:

Theo thứ tự như trong hình SGK ta có :

10 giờ;

6 giờ 5 phút;

10 giờ kém 17 phút (hay 9 giờ 43 phút);

1 giờ 12 phút

Bài 4 (trang 157 SGK Toán 5): Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được 1 1/2 giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét ?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A . 135km.

B . 210km.

C . 150km.

D 240km.

Lời giải:

Suy nghĩ: 1 1/2 giờ = 1,5 giờ

Ô tô đã đi được: 60 x 1,5 = 90 (km)

Ô tô còn phải đi tiếp: 300 – 90 = 210 (km)

Khoanh vào B

Gửi một bình luận