Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Bài 1 (trang 151 SGK Toán 5): Viết các số sau dưới dạng phân số thập phân:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Bài 2 (trang 151 SGK Toán 5):

a) Viết số thập phân dưới dạng tỉ số phần trăm:

0,35 = ….;

0,5 = …;

8,75 = ….

b) Viết tỉ số phần trăm dưới dạng số thập phân:

45% = …;

5% = ….;

625% = …..

Lời giải:

a) 0,35 = 35% ;

0,5 = 50% ;

8,75 = 875%

b) 45% = 0,45;

5% = 0,05;

625% = 6,25

Bài 3 (trang 151 SGK Toán 5): Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Ôn tập về số thập phân (tiếp theo)

Bài 4 (trang 151 SGK Toán 5): Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) 4,5 ;

4,23 ;

4,505 ;

4,203.

b) 72,1 ;

69,8 ;

71,2 ;

69,78.

Lời giải:

a) 4,203

b) 69,78

Bài 5 (trang 151 SGK Toán 5): Tìm một số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm, sao cho:

0,1

Gợi ý: 0,1

Lời giải:

Nói thêm: Có thể điền vào chỗ chấm rất nhiều số thập phân khác như: 0,11 ; 0,12 ; 0,13; ….0,19.

Hoặc : 0,111; 0,112;…; 0,119; 0,120;0,121; v.v…

Gửi một bình luận