Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Bài 1 (trang 158 SGK Toán 5): Tính:

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Bài 2 (trang 158 SGK Toán 5): Tính bằng cách thuận tiện nhất

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Bài 3 (trang 159 SGK Toán 5): Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

a) x + 9,68 = 9,68;

b) 2/5 + x = 4/10

Lời giải:

a) x = 0;

b) x = 0 (vì 2/5 = 4/10)

Bài 4 (trang 159 SGK Toán 5): Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được 1/5 thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được 3/10 thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Phép cộng

Gửi một bình luận