Giải Toán lớp 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Giải Toán lớp 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Giải Toán lớp 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Bài 57: Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;       b) 30 + 12 + (-20) + (-12)
c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;   d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)

Lời giải

Gợi ý: Đổi chỗ các số hạng trong phép tính.

a) (-17) + 5 + 8 + 17
 = [(-17) + 17] + (5 + 8)
 =    0   +  13
 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)
 = [30 + (-20)] + [(-12) + 12]
 =   10    +    0
 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440
 = [(-4) + (-6)] + [440 + (-440)]
 =   -10   +   0
 = -10

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1)
 = [(-5) + (-10) + (-1)] + 16
 =    (-16)    + 16
 = 0

Các bạn có thể bỏ các dấu ngoặc vuông [] đi cũng được vì nó thực sự không quan trọng lắm. Dấu ngoặc vuông [] chỉ giúp các bạn rõ ràng hơn trong các phép tính.

Bài 58: Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14 ) + 52;     b) (-90) – (p + 10) + 100

Lời giải

Đơn giản biểu thức còn có cách gọi khác là rút gọn biểu thức nghĩa là tính toán để đưa biểu thức về dạng tối giản nhất.

Ở phần b, các bạn coi p như là ẩn số x trong phần a.

a) x + 22 + (-14 ) + 52
 = x + 22 + 52 - 14    (bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước)
 = x + (22 + 52) - 14
 = x + 74 - 14
 = x + 60

b) (-90) – (p + 10) + 100
 = -90 – p - 10 + 100   (bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước)
 = (-90 - 10) - p + 100
 = -100 - p + 100
 = -100 + 100 - p
 =   0   - p
 = -p

Bài 59: Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) - 2736;     b) (-2002) – (57 - 2002)

Lời giải

Quy tắc bỏ dấu ngoặc:

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Hướng dẫn: Áp dụng qui tắc bỏ dấu ngoặc, sau đó đổi chỗ các số hạng.

a) (2736 – 75) - 2736
 = 2736 - 75 – 2736   (bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước)
 = 2736 – 2736 - 75
 =   0   - 75
 = -75

b) (-2002) – (57 - 2002)
 = -2002 - 57 + 2002   (bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước)
 = -2002 + 2002 - 57
 =    0   - 57
 = -57

Bài 60: Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65);   b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)

Lời giải

Quy tắc bỏ dấu ngoặc:

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

a) (27 + 65) + (346 - 27 - 65)
 = 27 + 65 + 346 – 27 - 65   (bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước)
 = 27 - 27 + 65 - 65 + 346
 =  0  +  0  + 346
 = 346

b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17)
 = 42 – 69 + 17 - 42 - 17    (bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đằng trước)
 = 42 – 42 + 17 - 17 – 69
 =  0  +  0  - 69
 = -69

 

Gửi một bình luận