Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài 10 (trang 111 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm trong các hình 63, 64 các tam giác bằng nhau (các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài 11 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài 13 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Bài 14 (trang 112 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau

Gửi một bình luận