Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

 

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 31 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Tập vẽ phác thảo hai đường thẳng song song với nhau . Kiểm tra lại bằng dụng cụ

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 32 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Ơ-clit.

a) Nếu qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì chúng trùng nhau.

b) Cho điểm M ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với đường thẳng a là duy nhất.

c) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

d) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

Lời giải:

a) Đúng

b) Đúng

c) Sai vì có rất nhiều đường thẳng cùng song song với đường thẳng a.

d) Sai vì qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a chỉ có duy nhất một đường thẳng song song với a.

Bài 33 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trông trong phát biểu sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì

a) Hai góc so le trong …

b) Hai góc đồng vị …

c) Hai góc trong cùng phía …

Lời giải:

Điền vào như sau :

a) …bằng nhau.

b)…bằng nhau.

c)…bù nhau.

Bài 34 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songGiải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 35 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Qua đỉnh A vẽ đường thẳng a song song với BC. Qua đỉnh B vẽ đường thẳng b song song với AC. Hỏi vẽ được mấy đường thẳng a , mấy đường thẳng b , vì sao ?

Lời giải:

Theo tiên đề Ơ-clit vê đường thẳng song song ta chỉ vẽ được một đường thẳng a song song với đường thẳng BC, một đường thẳng b song song với đường thẳng AC.

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 36 (trang 94 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songGiải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 37 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hình 24 (a//b) .Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song songGiải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 38 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Bài 39 (trang 95 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Gửi một bình luận