2 năm trước bắt xe ôm lên thành phố thi đại học, 2 năm sau làm xe ôm chở thí sinh đi thi.
Không sao đâu con à!

Không sao đâu con à.

Lo xa.

Lo xa.

Tít báo vẫn có khoai và đại học.

Tít báo vẫn có khoai và đại học.

Chỉ sinh viên mới hiểu

Chỉ sinh viên mới hiểu.

Chuẩn bị trước là vừa

Chuẩn bị trước là vừa.

Hãy để số phận chọn trường

Hãy để số phận chọn trường.

Nỗi lòng sĩ tử.

Nỗi lòng sĩ tử.

Đắng lòng thí sinh trong phòng thi.

“Đắng lòng” thí sinh trong phòng thi.

VNE- Cá Kèo (Sưu tầm)