Đây là năm thứ ba, TP.HCM chủ trương ra đề thi theo hình thức kiểm tra,
đánh giá đều hướng tới phát triển năng lực học sinh, đề thi tiếp tục đổi
mới ở hai môn Toán và Ngữ văn.
Xem nguồn