Những thay đổi quan trọng trong Quy chế tuyển sinh đại học 2018


Theo Quy chế tuyển sinh đại học 2018 vừa được sửa đổi bổ sung, điểm ưu tiên khu vực sẽ giảm một nửa, tăng số đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. 

Xem nguồn

Leave a Comment