Chữ ký thẳng là người nóng tính, trong khi người có chữ ký nhỏ ích kỷ và keo kiệt
Xem nguồn