Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 11 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 11 Sách bài tập Sinh học 12, CHƯƠNG I. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ. Hướng dẫn Bài tập trang 11 Chương I Cơ chế di truyền và biến dị Sách bài tập Sinh học 12. Câu 1: Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Gen là một đoạn axit nuclêic mang thông tin mã hoá cho

A. một phân tử prôtêin.

B. một phân tử ARN

C . một chuỗi pôlipeptit.

D. một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN

2. Quá trình nhân đôi ADN chủ yếu diễn ra ở

A .tế bào chất.                             B. ribôxôm.

C. ti thể.                                     D. nhân tế bào.

3. Câu nào sau đây là đúng nhất ?

A. ADN được chuyển đổi thành các axit amin của prôtêin.

B. ADN chứa thông tin mã hoá cho việc gắn nối các axit amin để tạo nên prôtêin.

C. ADN biến đổi thành prôtêin.

D. ADN xác định axit amin của prôtêin.

4. Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong tổng hợp prôtêin là 

A. ADN.               B. mARN.            C. rARN               D. tARN.

5. ARN là hệ gen của

A. vi khuẩn.                          B. virut.

C. một số loại virut.               D. tất cả các tế bào nhân sơ.

6. Trong chu kì tế bào, sự nhân đôi của ADN diễn ra ở

A. kì trung gian.                     B. kì giữa.

C. kì đầu.                              D. kì sau và kì cuối.

7. Trên một đoạn mạch khuôn của phân tử ADN có số nuclêôtit các loại như sau : A = 60, G = 120, X = 80, T = 30. Sau một lần nhân đôi đòi hỏi môi trường cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là bao nhiêu

A. A = T = 180, G = X = 110.

B. A = T = 150,G = X= 140.

C. A = T = 90, G = X = 200.

D. A = T = 200. G =X = 90.

ĐÁP ÁN

The post Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 11 Sách bài tập Sinh học 12: Chương I Cơ chế di truyền và biến dị appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap