Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Di truyền học quần thể

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 12, CHƯƠNG III. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ. Hướng dẫn Bài tập trang 52 Chương III Di truyền học quần thể Sách bài tập (Sách bài tập) Sinh học 12. Câu 1: Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh điều gì ?…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Định luật Hacđi – Vanbec phản ánh điều gì ?

A. Sự biến động của tần số các alen trong quần thể.

B. Sự không ổn định của các alen trong quần thể. 

C. Sự cân bằng di truyền trong quần thể giao phối.

D. Sự biến động của tần số các kiểu gen trong quần thể.

2. Điều kiện nghiệm đúng của định luật Hacđi – Vanbec là gì ?

A. Không có sự di chuyển gen giữa các quần thể lân cận cùng loài.

B. Quần thể đủ lớn và có sự giao phối ngẫu nhiên.

C. Không có đột biến và chọn lọc tự nhiên.

D. Cả A, B và C

3. Ứng dụng quan trọng của định luật Hacđi – Vanbec là

A. biết số cá thể mang kiểu hình lặn trong một quần thể cân bằng di truyền có thể tính được tần số các alen và tần số các kiểu gen.

B. trong quần thể sinh sản hữu tính thường xuyên xảy ra quá trình biến dị.

C. Tần số các alen của một gen trong quần thể có xu hướng duy trì ổn định qua các thế hệ.

D. mặt ổn định của quần thể ngẫu phối cũng có ý nghĩa quan trọng như mặt biến đổi trong sự tiến hoá.

4. Quần thể ngẫu phối được xem là đơn vị sinh sản, đơn vị tồn tại của loài trong tự nhiên vì

A. mỗi quần thể có số lượng cá thể ổn định tương đối qua các thế hệ.

B. có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong quần thể.

C. mỗi quần thể chiếm một khoảng không gian xác địnhề Có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do giữa các cá thể trong cùng một quần thể và cách li tương đối với các cá thể thuộc quần thể khác.

D. sự giao phối trong nội bộ quần thể xảy ra không thường xuyên.

5. Trong một quần thể tự phối thì thành phần kiểu gen của quần thể có xu hướng

A. phân hoá thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

B. ngày càng phong phú, đa dạng về kiểu gen

C. tồn tại chủ yếu ở trạng thái dị hợp.

D. ngày càng ổn định về tần số các alen.

ĐÁP ÁN

The post Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 52 Sách bài tập Sinh học 12: Chương III Di truyền học quần thể appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap