Bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Sách bài tập Sinh học 12, CHƯƠNG II. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN. Hướng dẫn Bài tập trang 29 Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền Sách bài tập (Sách bài tập) Sinh học 12. Câu 1: Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung…

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Phương pháp nghiên cứu của Menđen gồm các nội dung :

1. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai.

2. Lai các dòng thuần và phân tích kết quả F1, F2, F3.

3. Tiến hành thí nghiệm chứng minh.

4. Tạo các dòng thuần bằng tự thụ phấn.

Trình tự các bước thí nghiệm như thế nào là hợp lí ?

A. 4-> 2-> 3->1.                               B. 4-> 2->1-> 3.

C. 4->3->2-> 1.                                D.4-> 1->2->3.

2. Bản chất của quy luật phân li nói về

A. sự phân li tính trạng.

B. sự phân li kiểu hình theo tỉ lệ 3 : 1.

C. sự tổ hợp của các alen trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li của các alen trong quá trình giảm phân.

3. Phép lai nào sau đây cho đời con có tỉ lệ 100% kiểu hình lặn ?

A. Bố : AA x Mẹ : AA —> Con : 100% AA.

B. Bố : AA x Mẹ : aa —> Con : 100% Aa.

C. Bố : aa x Mẹ : AA —> Con : 100% Aa.

D. Bố : aa x Mẹ : aa —> Con : 100% aa.

4. Phép lai nào sau đây cho biết cá thể đem lai là thể dị hợp ?

A. Bố : Hồng cầu liềm nhẹ x Mẹ bình thường —> Con : 50% hồng cầu hình liềm nhẹ : 50% bình thường.

B. Thân cao x Thân thấp —> Con : 50% thân cao : 50% thân thấp.

C. Ruồi cái mắt trắng x Ruồi đực mắt đỏ —> Con : 50% ruồi đực mắt trắng : 50% ruồi cái mẳt đỏ.

D. Cả A, B và C %

ĐÁP ÁN

The post Bài 1, 2, 3, 4 trang 29 Sách bài tập Sinh lớp 12: Chương II Tính quy luật của hiện tượng di truyền appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap