Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 : Bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ – SBT Toán 7

Giải bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1 chương i. số hữu tỉ. số thực. Hướng dẫn Giải bài tập trang 7 bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 1.5: So sánh…

Câu 1.5 trang 7 Sách Bài Tập

So sánh ({a over b}) (b > 0) và ({{a + n} over {b + n}}) (n ∈ N*)

Giải

TH1: Ta có ({a over b}

(Leftrightarrow ab + an

( Leftrightarrow ) a 0).

Vậy ({a over b}

TH2: Tương tự ta có:

({a over b} > {{a + n} over {b + n}} Leftrightarrow a(b + n) > b(a + n))

(Leftrightarrow ab + an > ab + bn)

( Leftrightarrow ) a > b (vì n > 0)

Vậy ({a over b} > {{a + n} over {b + n}} Leftrightarrow a > b)

TH3: ({a over b} = {{a + n} over {b + n}} Leftrightarrow a(b + n) = b(a + n) )

(Leftrightarrow ab + an = ab + bn)

( Leftrightarrow ) a = b

Vậy ({a over b} = {{a + n} over {b + n}} Leftrightarrow a = b)

Câu 1.6 trang 7 Sách Bài Tập

So sánh các số hữu tỉ sau:

a) ({4 over 9}) và ({{13} over {18}});

b) ({{ – 15} over 7}) và ({{ – 6} over 5});

c) ({{278} over {37}}) và ({{287} over {46}});

d) ({{ – 157} over {623}}) và ({{ – 47} over {213}})

Giải

Áp dụng bài 1.5 ta có:

a) ({4 over 9}

Vậy ({4 over 9}

b) ({{ – 15} over 7}

Vậy ({{ – 15} over 7}

c) ({{278} over {37}} > 1 Rightarrow {{278} over {37}} > {{278 + 9} over {37 + 9}} = {{287} over {46}}).

Vậy ({{278} over {37}} > {{287} over {46}}).

d) ({{ – 157} over {623}}

Vậy ({{ – 157} over {623}}

Câu 1.7 trang 7 Sách Bài Tập

Tìm phân số có mẫu bằng 7, lớn hơn ({{ – 5} over 9}) và nhỏ hơn ({{ – 2} over 9}).

Giải

Gọi phân số phải tìm là ({x over 7}) sao cho ({{ – 5} over 9}

Quy đồng mẫu ta được: ({{ – 35} over {63}}

Suy ra -35

Vậy ta có ({{ – 5} over 9}

Câu 1.8 trang 7 Sách Bài Tập

Tìm phân số có tử bằng 7, lớn hơn ({{10} over {13}}) và nhỏ hơn ({{10} over {11}}).

Giải

Gọi phân số cần tìm là: ({7 over x}) sao cho ({{10} over {13}}

Quy đồng tử ta được: ({{70} over {91}}

Suy ra 91

Vậy ta có: ({{10} over {13}}

The post Bài 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 trang 7 : Bài 1 tập hợp Q các số hữu tỉ – SBT Toán 7 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap