Bài 1. Đọc viết so sánh các số có ba chữ số – VBT Toán 3

1. Viết vào ô trống (theo mẫu). Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1 – Bài 1. Đọc viết so sánh các số có ba chữ số

1. Viết vào ô trống (theo mẫu):

Đọc số

Viết số

Hai trăm ba mươi mốt

231

Bảy trăm sáu mươi

Một trăm mười lăm

Ba trăm hai mươi tư

Chín trăm chín mươi chín

Sáu trăm linh năm

Đọc số

Viết số

404

777

615

505

900

834

2. Số ?

a.

b.

3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm :

404 … 440

765 … 756

899 … 900

200 + 5 … 250

440 – 40 … 399

500 + 50 + 5 … 555

4.

a. Khoanh vào số lớn nhất :

627 ; 276 ; 762 ; 672 ; 267 ; 726

b. Khoanh vào số bé nhất :

267 ; 672 ; 276 ; 762 ; 627 ; 726.

5. Sắp xếp các số 435, 534, 453, 354, 345, 543.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài giải

1.

Đọc số

Viết số

Hai trăm ba mươi mốt

231

Bảy trăm sáu mươi

760

Một trăm mười lăm

115

Ba trăm hai mươi tư

324

Chín trăm chín mươi chín

999

Sáu trăm linh năm

605

Đọc số

Viết số

Bốn trăm linh bốn (tư)

404

Bảy trăm bảy mươi bảy

777

Sáu trăm mười lăm

615

Năm trăm linh năm

505

Chín trăm

900

Tám trăm ba mươi tư

834

2. a.

420

421

422

423

424

425

426

427

428

b.

500

499

498

497

496

495

494

493

492

3.

404

765 > 756

899

200 + 5 = 250

440 – 40 > 399

500 + 50 + 5 = 555

4.

a. Khoanh vào số lớn nhất là số : 762

b. Khoanh vào số bé nhất là số : 267

5.

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn : 345, 354, 435, 453, 543

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé : 543, 453, 435, 354, 345.

The post Bài 1. Đọc viết so sánh các số có ba chữ số – VBT Toán 3 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap