Bài 1 trang 4 SGK Toán 5, Đọc các phân số:…

Đọc các phân số. Bài 1 trang 4 SGK Toán 5 – Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Bài 1. a) Đọc các phân số:

(frac {5}{7});  (frac {25}{100});  (frac {91}{38});  (frac {60}{17});   (frac {85}{1000}).

b) Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Hướng dẫn giải:

a) Năm phần bảy; hai mươi lăm phần một trăm (hoặc hai mươi lăm phần trăm); chín mươi mốt phần ba mươi tám; sáu mươi phần mười bảy; tám mươi lăm phần nghìn).

b) .

Goc hoc tap