Bài 1 trang 71 sgk Toán 5, Đặt tính rồi tính:…

Đặt tính rồi tính. Bài 1 trang 71 sgk Toán 5 – Tiết 38 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

Hướng dẫn giải:

a)                            b) 

c)                     d) 

Goc hoc tap