Bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 : Bài nhân đa thức với đa thức – SBT Toán 8

Giải bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 Sách bài tập Toán 8 tập 1 CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. Hướng dẫn Giải bài tập trang 6 bài nhân đa thức với đa thức Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 10: Chứng minh rằng…

Câu 10 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng biểu thức n(2n−3)−2n(n+1) luôn chia hết cho 5 với mọi số nguyên n.

Giải:

 Ta có: n(2n−3)−2n(n+1)

(eqalign{ &  = 2{n^2} – 3n – 2{n^2} – 2n =  – 5n  cr &  cr} )

( – 5 vdots 5 Rightarrow  – 5n vdots 5)  với mọi n∈Z

Câu 2.1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Kết quả của phép tính (left( {x – 5} right)left( {x + 3} right))  là:

A. ({x^2} – 15)

B. ({x^2} + 2x – 15)

C. ({x^2} – 8x – 15)

D. ({x^2} – 2x – 15)

Giải:

Chọn  D ({x^2} – 2x – 15)

Câu 2.2 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng giá trị của biểu thức (left( {n – 1} right)left( {3 – 2n} right) – nleft( {n + 5} right)) chia hết cho 3 với mọi giá trị của n

Giải:

(left( {n – 1} right)left( {3 – 2n} right) – nleft( {n + 5} right))( = 3n – 2{n^2} – 3 + 2n – {n^2} – 5n)

( =  – 3{n^2} – 3 =  – 3left( {{n^2} + 1} right))

Vậy biểu thức chia hết cho 3 với mọi giá trị của n 

The post Bài 10, 2.1, 2.2 trang 6 : Bài nhân đa thức với đa thức – SBT Toán 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap