Bài 14: Định luật về công


Bài 1:

Một người đi xe đạp đều từ chân dốc đến đỉnh dốc cao 5m. Dốc dài 40m. Tính công do người đó sinh ra. Biết rằng lực ma sát cản trở xe chuyển động trên mặt đường là 2N, người và xe có khối lượng là 60kg.

Hướng dẫn giải:

Trọng lượng của người và xe : P=60.10=600N.
Lực ma sát Fms=20N, vậy công hao phí là: A1=Fmsl=20.40=800J.

Công có ích: A2=Ph=600.5=3000J

Công của người sinh ra: A=A1+A2=800+3000=3800J

Bài 2:

Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng 1 vật lên cao 7m với lực kéo ở đầu dây tự do là 160N. Hỏi người công nhân đó phải thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Kéo một vật lên cao nhờ một ròng rọc động thì được lợi 2 lần về lực, nhưng lại thiệt 2 lần về đường đi.
Vật được nâng lên cao 7m thì đầu dây tự do phải kéo đi một đoạn bằng 14m.
Công do người công nhân thực hiện là: A=F.s=160.14=2240J.Source link

Leave a Comment