Bài 172. Luyện tập chung – VBT Toán 4

1. Số dân của 4 tỉnh (theo số liệu năm 2011) được cho trong bảng sau:

Tỉnh Hà Giang Quảng Bình Nình Thuận Cà Mau
Số dân 746 300 853 000 569 000 1 214 900

Tên các tỉnh có số dân Từ ít đến nhiều (trong bảng trên) là……………..

2. Tính:

a) (frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2} = )

b) (frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} = )

c)(frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} = )

3. Tìm x:

a) (x – frac{5}{6} = frac{2}{3})                b) (x:frac{2}{5} = 10)

4. Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 198.

5. Một lớp học có 33 học sinh, trong đó có số học sinh trai bằng (frac{4}{7}) số học sinh gái. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai?

Lời giải chi tiết

1.

Tên các tỉnh có số dân ừ ít đến nhiều là: Ninh Thuận; Hà Giang ; Quảng Bình ; Cà Mau.

2.

a)

(begin{array}{l}frac{4}{7} + frac{5}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{8 + 5}}{{14}} – frac{1}{2}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{{13}}{{14}} – frac{1}{2} = frac{{13 – 7}}{{14}} = frac{6}{{14}} = frac{3}{7}end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{9}{{17}} + frac{9}{{34}} times frac{2}{3} = frac{9}{{17}} + frac{{9 times 2}}{{34 times 3}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{9}{{17}} + frac{3}{{17}} = frac{{9 + 3}}{{17}} = frac{{12}}{{17}}end{array})

c)

(begin{array}{l}frac{5}{9} times frac{3}{{10}}:frac{7}{{12}} = frac{{5 times 3}}{{9 times 10}}:frac{7}{{12}}\,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = frac{1}{6} times frac{{12}}{7} = frac{{1 times 12}}{{6 times 7}} = frac{2}{7}end{array})

3. 

a)

(begin{array}{l}x – frac{5}{6} = frac{2}{3}\x = frac{2}{3} + frac{5}{6} = frac{{4 + 5}}{6}\x = frac{3}{2}end{array})

b)

(begin{array}{l}x:frac{2}{5} = 10\x{rm{ }} = {rm{ }}10 times frac{2}{5}\x = 4end{array})

4. 

Bài giải

Số trung bình cộng của ba số là : 198 : 3 = 66.

Theo đề bài tìm 3 số tự nhiên liên tiếp mà tổng của chúng bằng 198. Vậy 3 số đó là : 65 ; 66 ; 67

5.

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau ta có:

7 + 4 = 11 (phần)

Số học sinh nam là:

33 : 11 × 4 = 12 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh

The post Bài 172. Luyện tập chung – VBT Toán 4 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap

Bài viết liên quan:

  1. Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có các phương trình là x1 = 4cos(10t + π/4) cm; x2 = 3cos(10t + 3π/4) cm. Gia tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là
  2. Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, ngược pha, có biên độ lần lượt là ({A_1}) và ({A_2}) . Biên độ dao động của vật bằng
  3. Chỉ ra câu sai . Khi tổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì:
  4. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, nhưng vuông pha nhau, có biên độ tương ứng là  A1 và  A2. Biết dao động tổng hợp có phương trình  (x = 16cos omega t) (cm) và lệch pha so với dao động thứ nhất một góc ({alpha _1}) . Thay đổi biên độ của hai dao động, trong đó biên độ của dao động thứ hai tăng lên  (sqrt {15} )  lần (nhưng vẫn giữ nguyên pha của hai dao động thành phần) khi đó dao động tổng hợp có biên độ không đổi nhưng lệch pha so với dao động thứ nhất một góc  ({alpha _2}) , với  ({alpha _1} + {alpha _2} = frac{pi }{2}) . Giá trị ban đầu của biên độ A2 là 
  5. Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của M và N đều nằm trên một đường thẳng qua gốc tọa độ và vuông góc với trục Ox. Trong quá trình dao động, hình chiếu của M và N trên Ox cách xa nhau nhất là  (sqrt 2 )cm. Biên độ dao động tổng hợp của M và N là 2 cm. Gọi AM, AN lần lượt là biên độ của M và N. Giá trị lớn nhất của (AM + AN) gần với giá trị nào nhất sau đây?