Bài 173. Luyện tập chung – VBT Toán 4

1. Viết số thích hợp vào ô trống theo mẫu:

Số

12856

489726

801205

68224

Gía trị của chữ số 8

800

2. Đặt tính rồi tính:

a) 52749 + 38426

b) 94802 – 45316

c) 417 × 352

d) 95150 : 295

3. Điền dấu  >, <, =

(dfrac{5}{8}….dfrac{8}{{11}})                             (dfrac{7}{9}….dfrac{5}{8})

(dfrac{{12}}{{18}}….dfrac{{18}}{{27}})                           (dfrac{{25}}{{36}}….dfrac{{25}}{{63}})

4. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chều dài là 200m, chiều rộng bằng (dfrac{3}{5}) chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 55kg thóc. Hỏi đã thu hoạch ở ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

5. Tìm giá trị của số a và b biết:

Lời giải chi tiết

1.

Số

12856

489726

801205

68224

Giá trị của chữ số 8

800

80 000

800 000

8000

2.

3.

(dfrac{5}{8} = dfrac{{5 times 11}}{{8 times 11}} = dfrac{{55}}{{88}})

(dfrac{8}{{11}} = dfrac{{8 times 8}}{{11 times 8}} = dfrac{{64}}{{88}})

Vậy (dfrac{5}{8} < dfrac{8}{{11}}); làm tương tự ta được:

(dfrac{7}{9} > dfrac{5}{8};)               (dfrac{{12}}{{18}} = dfrac{{18}}{{27}})               (dfrac{{25}}{{36}} > dfrac{{25}}{{63}})

4. 

Tóm tắt:

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là: 200 : 5 × 3 = 120 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là: 120 × 200 = 2400 (m2)

Số ki-lô-gam thóc thụ được ở ruộng đó là:

24000 × 55 : 100 = 13200 (kg)

13200 kg = 132 tạ

Đáp số 132 tạ

5.

The post Bài 173. Luyện tập chung – VBT Toán 4 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap