Bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 : Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – SBT Toán 7

Giải bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1 chương i. số hữu tỉ. số thực. Hướng dẫn Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 2.1:

Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập

Số ({{ – 7} over {12}}) là tổng của hai số hữu tỉ âm:

(A) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 3} over 4});

(B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3});

(C) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 4} over 6});

(D) ({{ – 1} over 6} + {{ – 3} over 2}).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3}).

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập

Tổng ({a over b} + {{ – a} over {b + 1}}) bằng:

(A) ({a over {b(b + 1)}});

(B) 0;

(C) ({1 over {b(b + 1)}});

(D) ({{2ab} over {b(b + 1)}} + 1).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) ({a over {b(b + 1)}}).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập

Kết quả của phép tính ({2 over 3} + {1 over 3}.{{ – 6} over {10}}) là:

(A) ({{ – 6} over {10}});

(B) ({7 over {15}});

(C) ({{ – 7} over {15}});

(D) ({6 over {10}}).

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({7 over {15}}).

The post Bài 2.1, 2.1, 2.3 trang 7, 8 : Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – SBT Toán 7 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap