Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 8 : Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – SBT Toán 7

Giải bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 8 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1 chương i. số hữu tỉ. số thực. Hướng dẫn Giải bài tập trang 7, 8 bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1. Câu 2.1: Tính nhanh…

Câu 2.4 trang 8 Sách Bài Tập

Tính nhanh:

(A = {1 over 3} – {3 over 4} – left( { – {3 over 5}} right) + {1 over {72}} – {2 over 9} – {1 over {36}} + {1 over {15}}).

Giải

(A = left( {{1 over 3} + {3 over 5} + {1 over {15}}} right) – left( {{3 over 4} + {2 over 9} + {1 over {36}}} right) + {1 over {72}} )

    (= 1 – 1 + {1 over {72}} = {1 over {72}})

Câu 2.5 trang 8 Sách Bài Tập

Tính nhanh:

(B = {1 over 5} – {3 over 7} + {5 over 9} – {2 over {11}} + {7 over {13}} – {9 over {16}} – {7 over {13}} +)

({2 over {11}} – {5 over 9} + {3 over 7} – {1 over 5})

Giải

(B = left( {{1 over 5} – {1 over 5}} right) + left( { – {3 over 7} + {3 over 7}} right) + left( {{5 over 9} – {5 over 9}} right) +)

(left( { – {2 over {11}} + {2 over {11}}} right) + left( {{7 over {13}} – {7 over {13}}} right) – {9 over {16}})

( Leftrightarrow B = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 – {9 over {16}})

(Leftrightarrow B =  – {9 over {16}})

Câu 2.6 trang 8 Sách Bài Tập

Tính nhanh:

(C = {1 over {100}} – {1 over {100.99}} – {1 over {99.98}} – {1 over {98.97}} – … – {1 over {3.2}} – {1 over {2.1}})

Giải

(C = {1 over {100}} – left( {{1 over {1.2}} + {1 over {2.3}} + … + {1 over {98.99}} + {1 over {99.100}}} right))

= ({1 over {100}} – left( {1 – {1 over 2} + {1 over 2} – {1 over 3} + … + {1 over {98}} – {1 over {99}} + {1 over {99}} – {1 over {100}}} right))

= ({1 over {100}} – left( {1 – {1 over {100}}} right) = {1 over {100}} – {{99} over {100}} = {{ – 98} over {100}} =  – {{49} over {50}})

The post Bài 2.4, 2.5, 2.6 trang 8 : Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – SBT Toán 7 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap