Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – Chương 1 đại số SBT Toán 7

Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – Chương 1 đại số SBT Toán 7


Câu 2.1 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Số ({{ – 7} over {12}}) là tổng của hai số hữu tỉ âm:

(A) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 3} over 4});

(B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3});

(C) ({{ – 1} over {12}} + {{ – 4} over 6});

(D) ({{ – 1} over 6} + {{ – 3} over 2}).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({{ – 1} over 4} + {{ – 1} over 3}).

Câu 2.2 trang 7 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tổng ({a over b} + {{ – a} over {b + 1}}) bằng:

(A) ({a over {b(b + 1)}});

(B) 0;

(C) ({1 over {b(b + 1)}});

(D) ({{2ab} over {b(b + 1)}} + 1).

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) ({a over {b(b + 1)}}).

Câu 2.3 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả của phép tính ({2 over 3} + {1 over 3}.{{ – 6} over {10}}) là:

(A) ({{ – 6} over {10}});

(B) ({7 over {15}});

(C) ({{ – 7} over {15}});

(D) ({6 over {10}}).

Chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (B) ({7 over {15}}).


Câu 2.4 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

(A = {1 over 3} – {3 over 4} – left( { – {3 over 5}} right) + {1 over {72}} – {2 over 9} – {1 over {36}} + {1 over {15}}).

Giải

(A = left( {{1 over 3} + {3 over 5} + {1 over {15}}} right) – left( {{3 over 4} + {2 over 9} + {1 over {36}}} right) + {1 over {72}} )

(= 1 – 1 + {1 over {72}} = {1 over {72}})

Câu 2.5 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

(B = {1 over 5} – {3 over 7} + {5 over 9} – {2 over {11}} + {7 over {13}} – {9 over {16}} – {7 over {13}} +)

({2 over {11}} – {5 over 9} + {3 over 7} – {1 over 5})

Giải

(B = left( {{1 over 5} – {1 over 5}} right) + left( { – {3 over 7} + {3 over 7}} right) + left( {{5 over 9} – {5 over 9}} right) +)

(left( { – {2 over {11}} + {2 over {11}}} right) + left( {{7 over {13}} – {7 over {13}}} right) – {9 over {16}})

( Leftrightarrow B = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 – {9 over {16}})

(Leftrightarrow B =  – {9 over {16}})

Câu 2.6 trang 8 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Tính nhanh:

(C = {1 over {100}} – {1 over {100.99}} – {1 over {99.98}} – {1 over {98.97}} – … – {1 over {3.2}} – {1 over {2.1}})

Giải

(C = {1 over {100}} – left( {{1 over {1.2}} + {1 over {2.3}} + … + {1 over {98.99}} + {1 over {99.100}}} right))

= ({1 over {100}} – left( {1 – {1 over 2} + {1 over 2} – {1 over 3} + … + {1 over {98}} – {1 over {99}} + {1 over {99}} – {1 over {100}}} right))

= ({1 over {100}} – left( {1 – {1 over {100}}} right) = {1 over {100}} – {{99} over {100}} = {{ – 98} over {100}} =  – {{49} over {50}})

The post Bài 2 cộng, trừ số hữu tỉ – Chương 1 đại số SBT Toán 7 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap