Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 số học SBT Toán 6

Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 số học SBT Toán 6


Câu 10 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số : 199; x (với x ∈ N)

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số : 400 ; y (với x ∈ N*)

Giải

a) Số tự nhiên liền sau số 199 là 200.

Số tự nhiên liền sau số  x là x +1 (với x ∈ N)

b) Số tự nhiên liền trước số 400 là 399

Số tự nhiên liền trước số y là y-1 (với x ∈ N*)


Câu 11 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a) ({rm{A}} = left{ {x in N|18 < x < 21} right})

b) (B = left{ {x in N*|x < 4} right})

c) (C = left{ {x in N|35 le x le 38} right})

Giải

a) (A = left{ {19;20} right})

b) (B = left{ {1;2;3} right})

c) (C = left{ {35;36;37;38} right})


Câu 12 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần :

a) ……, 1200, ……                      b) ……, ………, m

Giải

a) 1201, 1200, 1199                   b) m+2; m+1; m


Câu 13 trang 7 Sách bài tập (SBT) lớp 6 tập 1.

Viết tập hợp A các số tự nhiên x mà x ∉ N*

Giải

Ta có: (N = left{ {0;1;2;3;4;5;…} right})

({N^*} = left{ {1;2;3;4;5;…} right})

Suy ra số tự nhiên x mà x ∉ N* là 0 vậy (A = left{ 0 right})

 


Câu 14 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Có bao nhiêu số tự nhiên không vượt quá n; trong đó n ∈ N?

Giải

Các số tự nhiên không vượt quá n là (left{ {0;1;2;3;…;n} right})

Vậy có n+1 số


Câu 15 trang 7 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các dòng sau, dòng nào cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần?

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*

c) c, c+1, c+3                Trong đó c ∈ N

d) m+1, m, m-1             Trong đó m ∈ N*

Giải

Các dòng có ba số tự nhiên tăng dần là

a) x, x+1, x+2                Trong đó x ∈ N

b) b-1, b, b+1                Trong đó b ∈ N*


Câu 16 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a. Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3.

b. Điền vào bảng

Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 số học SBT Toán 6

Giải

a) Số tự nhiên có số chục là 217 : 2710

Số tự nhiên có số chục là 217 , chữ số hàng đơn vị là 3:2713

b)

Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 số học SBT Toán 6


Câu 17 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2003.

Giải

Tập hợp các chữ số của số 2003 : A=  (left{ {2;0;3} right})


Câu 18 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số.

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau.

Giải

a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số : 100

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau : 102


Câu 2.1. trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) 14 ∈ N                       b) 0 ∈ N*

c) Có số a thuộc N* mà không thuộc N

d) Có số b thuộc N mà không thuộc N*

Giải

a) Đúng                 b) Sai                 c) Sai                 d) Đúng


 

Câu 2.2. trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 1

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết rằng tổng số của chúng bằng 24.

Giải

Gọi ba số tự nhiên liên tiếp là a, a+1, a+2

Từ a + a + 1 + a + 2 = 24, ta tìm được a = 7

Ba số tự nhiên phải tìm là 7, 8, 9

 

The post Bài 2 tập hợp các số tự nhiên – Chương 1 số học SBT Toán 6 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap