Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 2.1 – 2.10 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11 trang 109 Sách bài tập (SBT) Toán 9 tập 1

Xét hình bs. 4. Tìm đẳng thức đúng

Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 2.1 – 2.10 – Sách bài tập Toán 9 tập 1

Câu  2.1

(A) (sin alpha  = {a over b});                    (B) (sinalpha  = {b over c});

(C) (sin alpha  = {{b’} over b});                     (D) (sin alpha  = {h over a}.)

 


Câu 2.2

(A) (cosalpha  = {a over b};)                      (B) (cosalpha  = {a over c});

(C) (cosalpha  = {b over c});                      (D) (cosalpha  = {b over {b’}}.)

 


Câu 2.3

(A) (tgalpha  = {b over a});                         (B) (tgalpha  = {b over c}) ;

(C) (tgalpha  = {b over h});                          (D) (tgalpha  = {h over {b’}}).

 


Câu 2.4

(A) (cot galpha  = {b over a});                        (B) (cot galpha  = {b over c});

(C) (cot galpha  = {a over c});                         (D) (cot galpha  = {h over b}.)

 


Câu 2.5

(A) (sin alpha  = sin beta );                      (B) (sin alpha  = cos beta);

(C) (sin alpha  = tgbeta );                       (D) (sin alpha  = {mathop{rm cotg}nolimits} beta ).

 


Câu 2.6

(A) (cos alpha  = cos beta );                     (B) (cos alpha  = tgbeta );

(C) (cos alpha  = {mathop{rm cotg}nolimits} beta );                   (D) (cos alpha  = sin beta ).

 


Câu 2.7

(A) (tgalpha  = tgbeta );                              (B) (tgalpha  = cotgbeta );

(C) (tgalpha  = sin beta );                           (D) (tgalpha  = cos beta ).

 


Câu 2.8

(A) (cot galpha  = tgbeta );                      (B) (cot galpha  = cotgbeta );

(C) (cot galpha  = cos beta );                      (D) (cot galpha  = sin beta ).

 


Câu 2.9

(A) cos2∝ + sin2β = 1  ;                          (B) sin2∝ + cos2β = 1 ;

(C)sin2∝ + cos2= 1 ;                               (D) cos2∝ + cos2β = 2.

 


Câu 2.10

(A)  tg∝  = sin∝  + cos∝  ;         (B) tg∝  = sin∝  – cos∝  ;

(C) tg∝  = sin∝ .cos∝  ;             (D) tg∝  = ({{sin alpha } over {cos alpha }}.)

 


Gợi ý làm bài:

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
D C D A B D B A C D  

The post Bài 2 tỉ số lượng giác của góc nhọn – Giải bài 2.1 – 2.10 – Sách bài tập Toán 9 tập 1 appeared first on Sách Toán – Học toán.

Goc hoc tap