Bài 2 trang 267 SGK Vật Lý 11 Nâng cao, Vật kính của một kính…

Bài 54. Kính thiên văn – Bài 2 trang 267 SGK Vật lí 11 Nâng cao. Vật kính của một kính

Vật kính của một kính thiên văn học sinh có tiêu cự f1 = 1,2m; thị kính là thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 = 4cm. Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn trong trường hợp ngắm chừng ở vô cực.

Giải

Kính thiên văn khúc xạ có f1 = 1,2 (m), f2 = 4 cm, ngắm chừng ở vô cực.

Theo sơ đồ tạo ảnh:

({d_2}’ = infty Rightarrow {d_2} = {f_2})

Khoảng cách giữa vật kính và thị kính:

O1O2 =  d’1 + d2 = f1+ f2 = 120 + 4 = 124 cm.

( Rightarrow {G_infty } = {{{f_1}} over {{f_2}}} = {{120} over 4} = 30)

Goc hoc tap