Bài 2 trang 4 môn Toán 5, Viết các thương dưới dạng phân số:…

Viết các thương dưới dạng phân số. Bài 2 trang 4 SGK Toán 5 – Ôn tập: Khái niệm về phân số.

Bài 2. Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17.

Hướng dẫn giải:

3 : 5 = (frac {3}{5}) ;      75 : 100 = (frac {75}{100});     9 : 17 = (frac {9}{17}).

Goc hoc tap