Bài 2 trang 71 Toán 5, Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg….

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg.. Bài 2 trang 71 sgk Toán 5 – Tiết 38 Chia một số thập phân cho một số thập phân

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt: 4,5l dầu:       3,42kg

               8l dầu: ……..kg?

1l dầu hỏa nặng: 

         3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

         0,76 x 8 = 6,08 (kg)

                              Đáp số: 6,08kg

Goc hoc tap