Bài 2 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao , a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein. b) So sánh tính chất hóa học…

Bài 14. Luyện tập cấu tạo và tính chất của amin amino axit protein – Bài 2 trang 80 SGK Hóa học lớp 12 Nâng cao . a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein.

b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit.

a) So sánh đặc điểm cấu tạo của amin, amino axit, polipeptit và protein.

b) So sánh tính chất hóa học của amin và amino axit.

Giải:

a) Khi thay thế  một hay nhiều nguyên tử H trong phân tử amoniac bằng một hay nhiều gốc hidrocacbon ta có amin.

Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức chứa đồng thời nhóm –NHvà COOH.

Protein là những polipeptit cao phân tử tạo từ nhiều gốc α-amino axit .

b) – Giống nhau: Cùng tác dụng với dung dịch axit .

   – Khác nhau: Amino axit tham gia được phản ứng với dung dịch kiềm, phản ứng trùng ngưng còn amin thì không.

Goc hoc tap