Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Giải các bất phương trình sau:…

Giải các bất phương trình sau. Bài 22 trang 82 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 2. Lũy thừa với số mũ thực

Bài 22. Giải các bất phương trình sau:

(a){x^4}

(c){x^{10}} > 2;)           (d){x^3} le 5;)

Giải

(a),,{x^4}

Tập nghiệm (S = left( { – root 4 of 3 ;root 4 of 3 } right))

(b),,{x^{11}} ge 7 Leftrightarrow x ge root {11} of 7 😉

Vậy (S = left[ {root {11} of 7 ; + infty } right))

(c),,{x^{10}} > 2 Leftrightarrow left| x right| > root {10} of 2 Leftrightarrow left[ matrix{
x x > root {10} of 2 hfill cr} right..)

Vậy (S = left( { – infty ; – root {10} of 2 } right) cup left( {root {10} of 2 ; + infty } right))

(d),,{x^3} le 5 Leftrightarrow x le root 3 of 5 ,,,text{ Vậy } S = left( { – infty ;root 3 of 5 } right))

Goc hoc tap