Bài 23: Hô hấp tế bào( Nâng cao)

Bài 1.

Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?

Giải

Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ trong tế bào thành những chất đơn giản và giải phóng năng lượng dưới dạng ATP.

Quá trình hô hấp được chia làm 3 giai đoạn chính :

– Đường phân xảy ra ở chất tế bào.

– Chu trình Crep xảy ra ở chất nền của ti thể.

– Chuỗi hô hấp xảy ra ở trên màng trong của ti thể.

————————————————————-

Bài 2.

Phân biệt đường phân với chu trình Crep về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm tạo ra và năng lượng.

Giải

Phân biệt đường phân với chu trình Crep:

Các quá trình

Vị trí

Nguyên liệu

Sản phẩm

Năng lượng

Đường phân Chất tế bào Glucôzơ Axit piruvic (C3H4O3) ATP và NADH
Chu trình Crep Chất nền của ti thể Axit piruvic Axêtyl- CoA và CO2 ATP

NADH và FADH2

—————————————————————-

Bài 3.

Chọn phương án đúng. Tế bào không phân giải C02 vì :

a) Liên kết đôi của nó quá bền vững

b) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn

c) Phần lớn năng lượng của điện tử có được đã được giải phóng khi C02 được hình thành

d) Phân tử C02 có quá ít nguyên tử

e) C02 có ít điện tử liên kết hơn các hợp chất hữu cơ khác

Giải

Đáp án: b) Nguyên tử cacbon đã bị khử hoàn toàn.

The post Bài 23: Hô hấp tế bào( Nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap