Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao, Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:…

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao – Bài 3. Lôgarit

Bài 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì;

b) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên;

c) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương;

d) Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1;

Trả lời

Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1. Chọn (D).

Goc hoc tap