Bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung – SBT Toán 8

Giải bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 Sách bài tập Toán 8 tập 1 CHƯƠNG I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC. Hướng dẫn Giải bài tập trang 8, 9 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1. Câu 25: Chứng minh rằng…

 

Câu 25 trang 8 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng:

({n^2}left( {n + 1} right) + 2nleft( {n + 1} right))luôn chia hết cho 6 với mọi số nguyên n

Giải:

Ta có: ({n^2}left( {n + 1} right) + 2nleft( {n + 1} right)) ( = nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right))

     Vì n và n+1 là hai số nguyên liên tiếp nên (nleft( {n + 1} right) vdots 2)

     n, n+1, n+2 là 3 số nguyên liên tiếp

     Nếu (nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right) vdots 3)  mà ƯCLN (left( {2;3} right) = 1)

    Vậy (nleft( {n + 1} right)left( {n + 2} right) vdots left( {2.3} right) = 6)

Câu 6.1 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Phân tích đa thức ({x^2}left( {x + 1} right) – xleft( {x + 1} right))  thành nhân tử ta được kết quả là:

A. (x)

B. (xleft( {x + 1} right))

C. (xleft( {x + 1} right)x)

D. (xleft( {x – 1} right)left( {x + 1} right))

Hãy chọn kết quả đúng?

Giải:

Chọn D. (xleft( {x – 1} right)left( {x + 1} right))

Câu 6.2 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 1

Tính nhanh các giá trị biểu thức

a. 97.13+130.0,3

b. 86.153−530.8,6

Giải:

a. 97.13+130.0,3=97.13+13.3=13.(97+3)=13.100=1300

b. 86.153−530.8,6=86.153−53.86=86.(153−53)=86.100=8600

The post Bài 25, 6.1, 6.2 trang 8, 9 SBT Toán lớp 8 tập 1 bài 6 phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung – SBT Toán 8 appeared first on Học giải bài tập.

Goc hoc tap