Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( tiếp theo) ( Nâng cao)

Bài 1.

Nêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp.

Giải

Mối liên quan giữa 2 pha của quang hợp :

– Pha sáng diễn ra biến đổi quang lí (diệp lục hấp thu năng lượng của ánh sáng trở thành dạng kích động điện tử) và biến đổi quang hoá: diệp lục ở trạng thái kích động truyền năng lượng cho các chất nhận để thực hiện 3 quá trình quan trọng là quang phân li nước, hình thành chất có tính khử mạnh (NADPH ở thực vật hoặc NADH ở vi khuẩn quang hợp) và tổng hợp ATP.

– Ở pha tối, các cơ thể quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hoặc NADH) do pha sáng tạo ra để tổng hợp cacbonhiđrat từ C02 của khí quyển.

——————————————————

Bài 2.

Ôxi được sinh ra trong quang hợp nhờ quá trình nào ? Từ nơi được tạo ra, ôxi phải đi qua mấy lớp màng để ra khỏi tế bào ?

Giải

* Trong quang hợp, ôxi được tạo ra ở pha sáng nhờ quá trình quang phân li nước :

H2O → OH⁻ + H+,  4OH → 2H2O + O2.

* Từ nơi được tạo ra, O2 phải qua 3 lớp màng để ra khỏi tế bào (màng tilacôit, màng lục lạp và màng tế bào).

—————————————————

Bài 3.

Mô tả pha tối của quang hợp. Tại sao gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 ?

Giải

Các phản ứng tối (trong quang hợp) được xúc tác bởi một phần chuỗi các enzim có trong chất nền (stroma) của lục lạp ở cây xanh và tảo hoặc trong tế bào của vi khuẩn quang hợp. Các cơ thể quang hợp sử dụng ATP và NADPH (hoặc NADH) được tạo ra từ pha sáng để tổng hợp Cacbonhiđrat từ CO2 của khí quyển.

Gọi pha tối của quang hợp là chu trình cố định CO2 là vì tại pha tối này, CO2 của khí quyển được cơ thể quang hợp sử dụng cùng với năng lượng (ATP, NADPH, hoặc NADH) để tạo ra cacbonhiđrat.

———————————————————–

Bài 4.

Hãy lựa chọn và ghép các chữ cái ở đầu câu (a, b, c,…) ở cột B vào các số thứ tự của các câu cột A trong bảng sau đây sao cho hợp nghĩa :

(chú ý số chữ cái nhiều hơn số thứ tự – nghĩa là có chữ cái không dùng đến)

  Cột A Cột B
1. Pha sáng của quang hợp diễn ra ở a)… cường độ quang hợp khác nhau.
2. Các sắc tố quang hợp có nhiệm vụ b)… tổng hợp glucôzơ.
3. Ôxi được tạo ra trong quang hợp từ c)… túi dẹp (màng tilacôit).
4. Pha tối của quang hợp diễn ra ở d)… hấp thu năng lượng ánh sáng.
5. Cùng một giống cây trồng ở những điều kiện khác nhau có thể có e)… quá trình quang phân li nước.
  f)… quá trình cố định CO2.
g)… cơ chất của lục lạp (strôma).

Giải

1- c ; 2-d ; 3- e ; 4- g ; 5- a

The post Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp( tiếp theo) ( Nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap