Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11: Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx…

Bài 3 trang 17 sgk giải tích 11: Bài 1. Hàm số lượng giác. Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số y = sinx

Bài 3. Dựa vào đồ thị hàm số (y = sinx), hãy vẽ đồ thị của hàm số (y = |sinx|).

Giải

 Ta có

(left| {{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}}} right| = left{ matrix{
{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}},{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} ge {rm{0}} hfill cr {rm{ – sinx}},{mathop{rm s}nolimits} {rm{inx}} le 0 hfill cr} right.)

Mà (sinx

Goc hoc tap