Bài 3 trang 26 sgk Toán 5, a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :…

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm . Bài 3 trang 26 sgk toán 5 – Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông

Bài 3. 

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

 2dam=… m2                       3dam215m2 = … m2

200m2 = … dam2                   30hm2 = … dam2

12hm2 5dam2 = … dam2         760m2 = …dam2 … m2.

b) Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm :

1m2 = … dam2            1dam2 = … hm2

3m2 = … dam2            8dam2 = … hm2

27m2= … dam2           15dam2 = … hm2.

Bài làm 

a) 200m2; 315m2;

2dam2; 3000dam2;

1205dam2; 7dam2 60m2.

b) ( frac{1}{100}) dam2; ( frac{1}{100}) hm2.

( frac{3}{100}) dam2; ( frac{8}{100}) hm2.

( frac{27}{100}) dam2; ( frac{15}{100}) hm2.

Goc hoc tap