Bài 3 trang 95 Hóa 12, Bài 3. Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?…

Sự ăn mòn kim loại – Bài 3 trang 95 sgk hoá học 12. Bài 3. Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

Bài 3. Hãy nêu tác hại của sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại?

-Gây tổn thất lớn cho nền kinh tế quốc dân. Hằng năm chúng ta phải sửa chữa , thay thế nhiều chi tiết máy móc, thiết bị dùng trong nhà máy và công trường, các phương tiện giao thông vận tải.

-Mỗi năm, lượng săt gỉ chiems 1/4 lượng được sản xuất ra.

Goc hoc tap