Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong khung từ trường( nâng cao)

Câu C1 trang 163 SGK  

Giả sử dòng điện trong khung dây ở Hình 33.2 SGK có chiều ngược với chiều đã vẽ. Hãy xác định chiều của lực từ tác dụng lên các cạnh của khung trong trường hợp đó.

Giải

Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong khung từ trường( nâng cao)

Lực từ tác dụng lên hai đoạn dòng điện CD và AB bằng 0. Lực từ tác dụng lên hai đoạn dây CB và AD tạo thành một ngẫu lực làm khung dây quay.

——————————————————-

Câu C2 trang 163 SGK  

Trong hình 33.3, giả sử các đường sức từ có chiều ngược lại, nghĩa là các đường sức từ hướng ra phía sau mặt phẳng hình vẽ thì lực từ tác dụng lên khung dây có chiều như thế nào?

Giải

Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong khung từ trường( nâng cao)

Các lực từ tác dụng lần lượt lên các đoạn dòng điện đều hướng vào trong khung dây và không có tác dụng làm quay khung.

——————————————————-

Bài 1 trang 165 SGK  

 Chọn câu sai.

Momen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều

A. tỉ lệ với. diện tích của khung.

B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.

C. phụ thuộc cường độ dòng điện trong khung.

D. tỉ lệ với cảm ứng từ.

Giải

B là câu sai.

——————————————————-

Bài 2 trang 165 SGK  

 Chọn phương án đúng.

Một khung dây phằng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Giảm cảm ứng từ đi 2 lần và tăng cường độ dòng điện trong khung lên 4 lần thì momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung sẽ tăng lên

                      A.2 lần.                                                 B. 4 lần.

                     C. 6 lần.                                                 D. 8 lần.

Giải

A là phương án đúng.

——————————————————-

Bài 3 trang 165 SGK  

 Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B = 5.10-2 T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5crn. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Tính giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong 2 trường hợp:

a) cạnh AB của khung vuông góc còn cạnh BC song song với đường sức từ.

b) cạnh BC của khung vuông góc còn cạnh AB song song với đường sức từ.

Giải

Khung dây hình chữ nhật (3cm times 5cm), I = 2 (A); B = 5.10-2 (T)

Giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung trong hai trường hợp a và b đều bằng nhau.

(M = BIS = BIab = {5.10^{ – 2}}.2.0,03.0,05 = 1,{5.10^{ – 4}}left( {Nm} right))

 ——————————————————-

Bài 4 trang 165 SGK  

Một khung dây có kích thước 2cm x 3cm  đặt trong từ trường đều. Khung dây gồm  200 vòng. Cho dòng điện cường độ 0,2A di vào khung dây. Momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung có giá trị lởn nhất bằng 24.10-4 N.m. Hãy tính cảm ứng từ của từ trường.

Giải

Khung dây 2cm x 3cm, N = 200 vòng, I = 0,2 (A), momen ngẫu lực từ lớn nhất M = 24.10-4 Nm.

Áp dụng công thức (M{rm{ }} = {rm{ }}NBIS{rm{ }} = {rm{ }}NBIab)

( Rightarrow B = {M over {NIab}} = {{{{24.10}^{ – 4}}} over {200.0,2.0,02.0,03}} = 0,1left( T right))

The post Bài 33: Khung dây có dòng điện đặt trong khung từ trường( nâng cao) appeared first on Học giải.

Goc hoc tap